Broeikasgassen

Als we het bij opwarming van de aarde hebben over CO2, dan wordt gedoeld op eigenschappen van CO2 als broeikasgas, ofwel de mate waarin het warmte kan vasthouden. CO2 komt vrij bij vele processen in industrie, landbouw, transport, en bouw. Ook zijn er natuurlijke bronnen van CO2.

CO2 is niet het enige broeikasgas. Op deze website van de overheid vind je een overzicht van de belangrijkste broeikasgassen. CO2 is bij lange na niet het sterkste broeikasgas, maar omdat er zoveel van in de atmosfeer wordt uitgestoten heeft het toch een enorm effect, wereldwijd zorgt CO2 voor 60% van het broeikasgaseffect.

Voor broeikasgassen, ook CO2, is het belangrijk te weten dat we te maken hebben met een budget. CO2 die je in de lucht brengt, kun je er niet zomaar uithalen. Zo wordt er berekend voor bijvoorbeeld de bouwsector (een focus van onze stichting) dat het CO2 budget bij de huidige manier van bouwen binnen uiterlijk 7 jaar op is. Daarna volgt een CO2 lockdown. Hier wordt uitgegaan van het budget voor 1,5 graad temperatuurstijging.

Wat heel effectief zou zijn, gezien de enorme voordelen die een zeer sterke CO2 reductie voor onze planeet opleveren, is stoppen met nieuw bouwen. De bebouwde omgeving is verantwoordelijk voor bijna 40% van de CO2 uitstoot. Elk gebouw dat je niet bouwt telt! In plaats daarvan zou dan de focus liggen op het herverdelen van de reeds beschikbare vierkante meters bebouwde omgeving. Hoewel een dergelijk scenario in de toekomst gedwongen zou kunnen worden opgelegd (door de natuur zelf), lijkt het binnen ons huidige economische systeem onmogelijk dit op vrijwillige basis te doen. Getuige ook het bouwbeleid van de gemeente Rotterdam. Dit is jammer en zelfs enigszins laakbaar, maar goed om te bedenken dat deze mogelijkheid er gewoon is!

Er is door Dutch Green Building Council een position paper geschreven dat een mooi overzicht geeft over de huidige denkrichtingen voor het halen van de doelstellingen.

Als je dit weet, en je bekijkt dan de voortgang die Rotterdam (niet) maakt op het reduceren van CO2 uitstoot… En je bedenkt dat Stadsontwikkeling alleen het wettelijk kader hanteert voor nieuwe bouwprojecten… Dan zou je kunnen stellen dat het volledig ontbreekt aan ambitie, en als gevolg daarvan aan resultaten.

We noemen het vaker, maar dit college toont weinig affiniteit met de beginselen van behoorlijk bestuur. Het nieuwe college kan het alleen maar beter gaan doen.