Rise

Dit project omvat sloop van de Pompenburg flat en naastgelegen kantoorgebouwen om ruimte te maken voor nieuwbouw van drie torens waarvan de hoogste 250 meter is. Voor deze ontwikkeling is een ontwerp bestemmingsplan gepubliceerd. Onderdeel van het plan is een milieueffectrapportage waarover door de Commissie m.e.r. een voorlopig advies is uitgebracht.

De Pompenburgflat is onlangs volledig gerenoveerd en voorzien van nieuwe ventilatie systemen. In de Pompenburgflat heeft daardoor elke woning energielabel A, in lijn met de eis die voor nieuwbouw werd gesteld tot 1 januari 2021 en beter dan een relatief nieuw gebouw als de Witte Keijzer met label B (bouwjaar 2005). Het gaat om 30.000 m2 vloeroppervlak en 226 woningen in een zeer betaalbare categorie én in uitstekende staat die worden degesloopt. In deze woningen wonen gezinnen met veel plezier en bestaat een grote onderlinge verbondenheid.

Desondanks stemt Havensteder in met de sloop van deze woningen en daarmee 30.000 m2 hoge kwaliteit woonoppervlak.

Recht op de stad, een organisatie die zich inzet voor een rechtvaardig woonbeleid in Rotterdam, heeft samen met de bewonerscommissie op 30 maart 2022 een brief geschreven. De inleiding voor de brief vind je hier. Hierin worden alle betrokken partijen en raadsleden gevraagd aandacht te hebben voor de gevolgen voor natuur en het klimaat bij dit project. In eerdere brieven en publicaties werd al aandacht gevraagd voor de sociaal-economische gevolgen van sloop.

Update 17 juni 2022: Het lijkt erop dat de gemeente zelf een duurzamer plan voor Rise, waarbij de Pompenburgflat niet wordt gesloopt, van tafel heeft geveegd. Hoe kan dit? CO2 uitstoot beperken is prioriteit nummer 1! Dit lijkt heel erg op de situatie bij Schiehaven Noord, waarbij na een WOB verzoek bleek dat er nog een “plan A” was. Lees verder op de website van Recht op de Stad.

Waar is de duurzaamheid?

Wij als stichting maken ons (grote) zorgen over een project als dit. Waarom? De menselijke maat, oog voor de natuur en een adaptief Rotterdam voor de volgende generaties lees je nergens terug in de uitgangspunten en de brief die naar de raad is gestuurd. Als het al over duurzaamheid gaat, dan wordt hier alleen rekening mee gehouden als het “haalbaar” is. Financieel wordt dan bedoeld? We weten inmiddels wel wat dat betekent voor de realisatie.

Dit zien wij niet alleen hier, maar bij talloze projecten in de stad waar de mensen worden “verpletterd” door stadsontwikkeling en ontwikkelaars. Samen stad maken, een credo dat het stadsbestuur vaak noemt, ook in de omgevingsvisie, is heel ver weg.

Is het de enorme drang van het stadsbestuur naar geld? De grond moet zo duur mogelijk worden verkocht? Er is eigenlijk geen andere verklaring te vinden en dit is een van de redenen voor het bestaan van deze stichting.

CO2 berekening

Stichting Rotterdam Natuurlijk! heeft Stadsontwikkeling gevraagd om de berekeningen voor de totale CO2 uitstoot vrij te geven. Het gaat hier om sloop van 30.000m2 vloer (bvo) en nieuwbouw van 200.000m2 bvo. Dat is 170.000m2 netto. De totale uitstoot voor sloop, afvoer, recyclen, productie, aanvoer en bouw bepaalt samen met het netto vloeroppervlak de MPG (Milieu Prestatie Gebouwen). Het is de vraag wat deze MPG is voor het hele project. Helaas wachten wij al meer dan twee maanden op een antwoord, ondanks meerdere herinneringen en toezeggingen van de projectleider. Het is dan ook onze verwachting dat de CO2 impact van dit project niet zonder meer binnen de bestaande regelgeving past.

We hebben hetzelfde gevraagd voor de uitstoot van stikstofoxiden, die met name tijdens de bouw de wijde omgeving van het gebied zal vervuilen, zowel in de lucht als in de bodem. Ook hier is nog geen antwoord op gekomen.

Wat zei de gemeenteraad over duurzaamheid?

Partij voor de Dieren is de partij in Rotterdam die al langere tijd op komt voor de natuur en het water in de stad. PvdD heeft in oktober 2021 twee moties ingediend voor het verduurzamen van het project Rise. Een motie betreft afspraken over natuurinclusief bouwen, en een motie betreft afspraken over energieneutraal maken van het gebouw (ENG).

Het is al opmerkelijk dat de raad zonder veel opmerkingen akkoord ging met het masterplan voor Rise, gezien de enorme impact op de mensen en de natuur. Dat de raad ook de verduurzamingsmoties in grote meerderheid afwijst, is voor ons als stichting een belangrijke indicatie, en daarmee zorg, dat er binnen de vorige raad een groot gebrek was aan kennis over klimaat, natuur en natuurinclusieve stadsontwikkeling. Binnen de overheidsinstanties als Rli, Deltares en KNMI is al meer dan een decennium zeer relevante kennis beschikbaar over normen voor natuur, klimaat en water, ook in stedelijk gebied.

Wat is de beste manier om de raadsleden hierop aan te laten sluiten?

80% is tegen natuurinclusieve ontwikkeling
80% is tegen hoge eisen voor duurzaamheid

Participatie

Net als bij talloze andere projecten in de stad is ook hier geen sprake van participatie geweest. Rise is simpelweg ter kennisgeving aangeboden en iedereen ontvangt een uitnodiging om mee te praten over de punten en de komma’s. Hoe de gemeente hier steeds maar weer mee weg komt is ons een raadsel. Er zijn in Nederland talloze wetten voor inspraak die toch echt bedoeld zijn om al bij de eerste planversie bewoners te betrekken en mee te laten denken bij de ontwikkeling.

En verder

Stichting RN! hoopt in gesprek te blijven met Stadsontwikkeling en zal blijven vragen naar de werkelijke argumentatie voor dit plan, dat geen enkel sociaal-maatschappelijk doel dient, slecht is voor het klimaat en natuur, en heel veel mensen uit hun sociale omgeving haalt.

Op deze pagina proberen we nog te publiceren:

Argumentatie “verdichtingsopgave” (is hardnekkig onbeargumenteerd doel van het college)

Argumentatie voor sloop van 30.000 m2 bvo

Argumentatie voor gedwongen uithuiszetting van 226 huishoudens

Participatietrajecten

Parallellen met Tweebosbuurt

CO2 in materiaal (inclusief sloop van 30.000 m2 bvo)

Totale milieu en klimaat impact

Stikstof

Biodiversiteit (natuurinclusief)

Hitte

Energie (laadpunten, veiligheid)

Verkeer

Generatie toets

Waterveiligheid

Aantal woningen, type, parkeerplaatsen