Stack Mullerpier

De omgevingsvergunning werd onherroepelijk op 20 januari 2022. Mogelijk met een ongeldige stikstof berekening. Dit moet nog worden nagekeken.

Gevolgen
Dit project bouwt samen met Dok en Kaai de Mullerpier vol tot een van de dichtst bebouwde nieuwbouwgebieden van Rotterdam. Plaats voor natuur is er niet. Biodiversiteit krijgt geen mogelijkheid te herstellen en omdat de Mullerpier buitendijks ligt heeft het een onbeschermde status en is schade door zeespiegelstijging voor rekening van de eigenaren.

Gezondheid
De bouw is vertraagd door beroep over verplaatsen van de in/uitrit parkeergarage van de kade naar de straat waarin woningen staan. Deze verplaatsing is later toegevoegd aan het plan en zorgt voor veel extra geluid en luchtverontreiniging bij de naastgelegen woningen. Gemeente stemde hier mee in zonder de gezondheidsbelangen van de bestaande omwonenden mee te wegen. Daarnaast is er voor de bestaande bewoners al te weinig groen in de buitenruimte. Dat wordt met de realisatie van deze toren alleen nog maar minder. Dit is ook in de landelijke politiek al besproken, en wordt “Basiskwaliteit Natuur” (BKN) genoemd. Dit heeft helaas nog geen zichtbare sporen in Rotterdam, dit project beschouwend.

Stikstof
Naar goed gebruik toetst de gemeente de vergunningsaanvraag alleen aan wettelijke kaders. Voor natuur en biodiversiteit betekent dit dat alleen de stikstof neerslag in Natura2000 gebieden relevant wordt berekent. Impact op hitte, stikstof in de lucht en omgeving (Euromastpark) en CO2 uitstoot wordt niet op getoetst. Gezondheid en milieu speelt geen rol in de vergunning. De stikstofberekening is overigens erg gedateerd. Dan is er ook nog een nadrukkelijk advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur.

CO2 uitstoot
Voor de CO2 uitstoot die het bouwen en gebruiken van dit gebouw met zich meebrengt wordt in de vergunningsaanvraag de verplichte Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) berekend. Op deze pagina leer je meer over MPG. In de vergunningsaanvraag staat dat de MPG 0.92 is. Vanaf 1 juli 2021 is 0,8 de bovengrens. Stack voldoet niet aan de wettelijke norm. In de wet staat niet op welk moment de berekening moet worden gedaan. Voor stikstof wordt de datum genomen waarop de vergunning onherroepelijk is. Dat is voor Stack begin 2022, een half jaar na de introductie van de 0,8 grens.

Bovendien wordt in de vergunning bij de MPG berekening een levensduur van het gebouw aangehouden van 75 jaar (de standaard), maar over 75 jaar is de verwachte zeespiegelstijging 1 meter (of meer volgens een aantal modellen) hoger dan nu. En ook nu staat het water al geregeld tot aan de rand van de kade. Een levensduur van een gebouw op deze locatie van 75 jaar is niet realistisch. 30 jaar is een betere inschatting, en dan staat het voor die tijd al geregeld in het water.

Waterschade
De Mullerpier ligt in onbeschermd buitendijks gebied, schade door overstroming volledig voor de eigenaren. En volgens herijking uit januari 2018 is er niets aan de hand, maar volgens IPCC en KNMI gaat de zeespiegelstijging veel sneller dan eerder voorspeld en zijn er mogelijke “triggers” zoals ijsplaten die afbreken op Antarctica die de stijging nog eens extra versnellen. De tijdshorizon waarop grote schade gaat ontstaan komt snel dichterbij. Is buitendijks bouwen in Rotterdam nog te verantwoorden? OPEN Rotterdam maakt een serie hierover.

Ontwikkelcombinatie:
CONIX RDBM Architects, Groosman Architecten, ingenieursbureau IOB, Buro Bouwfysica en VORM Bouw. Zij kiezen ervoor om mee te werken aan gemeentelijk beleid waarbij de gezondheid van omwonenden, de situatie van de natuur en de waterveiligheid van de eigendommen onderbelicht blijven.

Type woningen: 73 luxe appartementen (70-240 m2) en 6 grondgebonden woningen, geen woningen in de categorie “sociaal” of betaalbaar voor een starter.

Verantwoordelijkheid
De gemeente is verantwoordelijk voor het toetsen van het project aan de geldende wettelijk normen. De gemeente is ook verantwoordelijk zich te houden aan de beginselen van behoorlijk bestuur. Dat houdt in dat besluiten zorgvuldig en transparant zijn en duidelijk worden toegelicht. Voortschrijdende inzichten als over natuur, water, klimaat en gezondheid moeten in de toetsingsmomenten en procedures worden meegewogen, ook als het huidige wettelijk kader daar (nog) niet in voorziet. Het lijkt erop dat de toesting bij Stack alleen het wettelijk kader is gevolgd en dat de belangen van de omwonenden en kopers niet of nauwelijks zijn meegewogen.

De gemeente beroept zich net als bij alle andere bouwplannen op de “enorme woningbouwopgave”, maar daar is geen onderbouwing voor (en wordt ook niet gegeven, dat maakt het extra zuur). Net als dat er geen onderbouwing is waarom er Stadsontwikkeling zo gemakzuchtig doet t.a.v. buitendijkse gebiedsontwikkeling of slopen van bestaande gebouwen. Meer informatie vind je op deze website onder het kopje “verdieping”.

Klimaatrisico en klimaataansprakelijkheid
De gemeente heeft als taak om inwoners en kopers te beschermen en te waarschuwen voor toekomstige waardedalingen van investeringen door klimaatverandering. Deze verantwoordelijkheid geldt ook voor financiële instellingen. Dit levert dilemma’s op van juridische aard en potentieel grote gevolgen. Welke klimaat-rekenschap zal de gemeente moeten afleggen voor het afgeven van een omgevingsvergunning voor een gebouw dat buitendijks staat en alleen aan het wettelijk toetsingkader is getoetst en bewust niet is beoordeeld op financiële klimaatrisico’s voor belanghebbenden zoals de kopers? Zie ook deze publicatie van het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law.

Bouwkosten
Door de oorlog in Oekraïne lopen de bouwkosten en levertijden van materialen heel hard op. Hierdoor bestaat de kans dat contracten tussen de aannemer en de ontwikkelaar worden opengebroken. Dit kan leiden tot allerlei veranderingen in de materialen, constructie en afwerking. Het is aan de gemeente om continue te inspecteren of het gebouw blijft voldoen aan de specificaties uit de vergunningsaanvraag en te handhaven als dit niet het geval is.

Stichting Rotterdam Natuurlijk! zal de gemeentelijke besluitvorming en handhaving monitoren en vragen stellen indien onduidelijk is of aan zowel het bestaand wettelijk kader als ook de beginselen van behoorlijk bestuur is voldaan.