Wat willen wij bereiken?

Stichting Rotterdam Natuurlijk! wil bijdragen aan een bewoonbaar Rotterdam voor toekomstige generaties door natuurontwikkeling als uitgangspunt voor stadsontwikkeling te promoten. We stoppen pas als dit in alle haarvaten van de gemeentelijke organen de standaard is. De beleidsmakers dragen oogkleppen en maken (te veel) economie gedreven keuzes die de natuur en daarmee de mensen in de stad vernietigen.

Wake-up call
De stichting is geboren in het Lloydkwartier, wakker geschud door de plannen voor Schiehaven Noord. Al snel hadden we door dat de stad veel te veel plekken wordt belaagd met beton en staal en dat participatie wordt beperkt tot het wettelijk kader van bezwaarschriften en zienswijzen.

Uitdaging
Het zal een enorme uitdaging zijn om Rotterdam deze eeuw leefbaar of überhaupt te behouden voor Nederland. Misschien komt er een punt dat we de stad moeten opgeven omdat de inspanningen niet meer in verhouding staan tot de opbrengsten. Tot die tijd moeten we slim ontwikkelen. Met weinig investeringen de CO2 uitstoot zo snel mogelijk naar nul brengen en alle ruimte bieden aan natuur en water. Zo blijft Rotterdam zo lang mogelijk bewoonbaar en blijven meer middelen beschikbaar voor het verhuizen van voorzieningen naar de hogere delen van Nederland.

Oogkleppen af
Deze website hebben we eind februari 2022 gestart om de bezoeker zonder oogkleppen te laten zien hoe de planetaire toestand van Rotterdam ervoor staat. Op deze website hopen we ook een platform te bieden voor samenwerking tussen overheid, organisaties en burgers. Samenwerken is het enige kansrijke pad naar een samenleving die de planetaire grenzen respecteert. Daarmee doelend op ruimte voor natuur en water, maar ook op de eindigheid van grondstoffen en de hoeveelheid uitstoot van broeikasgassen en stikstofverbindingen in de lucht. Deze website blijft een “werk in uitvoering” en is nooit af. Een ieder die wil bijdragen kan zich melden via ja@rotterdamnatuurlijk.nl.

We hebben in onze statuten de volgende doelen opgenomen:

 1. Het doel van de stichting is het behouden alsmede het bevorderen van ruimte voor water en natuur in Rotterdam.
 2. De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 1. het behouden van open water;
 2. het bevorderen van openbaar groen en recreatie voor mensen en dieren;
 3. het ondersteunen van partijen die zich inzetten voor het bevorderen van openbaar groen in Rotterdam;
 4. het tegenhouden van de wijziging van bestemmingsplannen waarbij openbaar groen en/of recreatievoorzieningen worden vervangen door bebouwingen in Rotterdam;
 5. het stellen van (lokale) omgevingswaarden zoals door de Wereldgezondheidsorganisatie geadviseerd met bijzondere aandacht voor de luchtkwaliteit;
 6. het houden van bevoegd gezag aan de advies-omgevingswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie, de informatieplicht en de zorgplicht van de overheid;
 7. het bevorderen van de dialoog tussen inwoners en bestuur over natuur in de stad Rotterdam;
 8. het ondersteunen van gelijkgestemde partijen in Rotterdam;
 9. het ondersteunen van burgermacht waarbij datgene wordt gedaan wat nodig is om inwonersbelangen te behartigen en wijkdoelen te bereiken;
 10. het voeren van juridische procedures; en

alle verdere handelingen dat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

De stichting heeft geen winstoogmerk.