Schiehaven Noord

Schiehaven Noord

Update 16 mei 2024: Bewoners blijven initiatieven nemen voor het gebied Schiehaven Noord. Stichting Intorno is een samenwerking aangegaan met de Universiteit van Wageningen om een visie voor het gebied op te stellen. Omwonenden leveren de input voor de uitwerking van deze visie. Stichting Intorno heeft de gemeente uitgenodigd om mee te doen. Op de uitnodiging is niet ingegaan. De gebiedsvisie moet voor de zomer gereed zijn en kan dan aan de gemeenteraad worden aangeboden. De omgevingswet voorziet in rechtsgeldigheid van initiatieven voor het verbeteren van de leefomgeving van bewoners. Voor meer informatie verwijzen wij naar Stichting Intorno.

Update 5 april 2024: Op 4 april heeft de gemeenteraad het burgerinitiatief Lloydpark vastegesteld als “inspiratiedocument voor een gebiedsambitiedocument voor Schiehaven Noord”. De vergadering kan hier worden teruggekeken. Agendapunt 7.1 is het burgerinitiatief Lloydpark. Het amendement van VOLT “er komt een Lloypark” is gesteund door BIJ1, SP. Volt en PvdD. Een motie “meer groen als uitgangspunt voor Schiehaven Noord” is verworpen. Het is dus echt gebeurd: Een burgerinitiatief is op een niet reglementaire wijze door de gemeenteraad op een zijspoor gezet en het is duidelijk dat een meerderheid van de gemeenteraad geen park en geen grote rol voor groen wil in het gebied: buurtbewoners hoeven niet te rekenen op enige “groene steun” voor het gebied vanuit de gemeenteraad. Dat is een zeer teleurstellende conclusie. Het is dus écht aan de bewoners zelf om op te komen voor een gezonde en volhoudbare leefomgeving.

Stichting Rotterdam Natuurlijk adviseert bewoners te waken voor greenwashing. Elke poging van de gemeente om bewoners ervan te overtuigen dat het gebied groen wordt is greenwashing. De belofte kan niet worden waargemaakt omdat er geen kaders voor groen bestaan en de gemeenteraad groene uitgangspunten heeft afgewezen. Zie de stemming in het overzicht hieronder.

Update 2 april 2024: De initiatiefnemers, aanwezigen en meekijkers via de stream waren op 27 maart getuigen van de onreglementaire wijziging van de status van het burgerinitiatief van een voorstel/plan naar een “inspiratie-document”. De inspreek-teksten en de getoonde afbeelding kun je hier downloaden: Toelichting deel 1, toelichting deel 2 en de afbeelding. De commissievergadering is op de website van de gemeenteraad terug te zien. De initiatiefnemers hebben een reactie naar de commissie BWB gestuurd waarin zij beargumenteren dat de behandeling onreglementair verlopen is en dat zij verwachten dat het burgerinitiatief zelf (nadrukkelijk NIET als inspiratiedocument voor eventuele woningbouw) in stemming wordt gebracht op 4 april 2024 onder agendapunt 7.1.

Update 18 maart 2024: Op 27 maart om 9:00 uur gaan de initiatiefnemers van het burgerinitiatief Lloydpark hun plan toelichten in de commissie BWB. Stichting Rotterdam Natuurlijk! roept op om met grote aantallen naar het Stadhuis te komen om je steun te getuigen, niet alleen voor dit specifieke initiatief Lloypark, ook voor het burgerinitiatief als instrument voor samenwerking tussen burger en overheid. Maar ook als je vindt dat de raadsleden de kwaliteit van de leefomgeving niet mogen verwaarlozen is dit een belangrijke reden om steun te getuigen en om de vergadering bij te wonen. De initiatiefnemers hebben deze toelichting opgesteld. Verspreid deze brief en verwijs zoveel mogelijk naar deze pagina op deze website.

Update 22 september 2023: Op 19 september stuurde wethouder Zeegers een afdoeningsbrief naar de gemeenteraad. De initiatiefnemers van het burgerinitiatief constateerden dat de procedure niet wordt gevolgd en formuleerden een antwoord naar de gemeenteraad.

De gemeente heeft besloten de voorgenomen plannen met demping van 40 meter Schiehaven te annuleren. De reden die de gemeente daarvoor geeft is de financiële onhaalbaarheid en geeft daarnaast toe dat ten onrechte een procedure is gestart zonder inspraak van de omwonenden in Schiemond, Coolhaven Eiland en Lloydkwartier.

Daarnaast is er het burgerinitiatief ‘Lloydpark’. Dit burgerinitiatief pleit voor vergroening van het zwart bestrate deel. Meer informatie is hier te vinden. Het college heeft op 3 maart 2023 een tussenbericht (reactie) op het burgerinitiatief gegeven. Dit initiatief wordt unaniem gesteund door de wijkraad en is opgenomen in het wijkplan.

In het tussenbericht wordt de raad onjuist en onvolledig geïnformeerd. De voorzitter van stichting Rotterdam Natuurlijk!, tevens een van de initiatiefnemers van het burgerinitiatief, heeft de commissie BWB op 7 maart 2023 hierover ingelicht in een reactie.

Er wordt een start gemaakt met een nieuw proces waarbij participatie een centrale plek heeft. Hoe dit gaat uitwerken is nog te bezien. Het lijkt erop dat de gemeente randvoorwaarden stelt: 500 woningen en voor het eind van 2023 is een plan gereed. De gemeente heeft onder meer aan Stichting Rotterdam Natuurlijk! gevraagd of wij een rol voor onszelf zien in dit proces. Onder deze randvoorwaarden kunnen wij echter geen rol accepteren. Wij zullen het proces met grote aandacht volgen.

Zoals in onze stichtingsdoelen is vastgelegd willen wij eerst zien dat de gemeente de oogkleppen afzet en in kaart brengt welke gevolgen het toevoegen van 50.000 woningen heeft voor het milieu, de gezondheid van de Rotterdammers en de volhoudbaarheid van Rotterdam na 2050.

Ook zien wij graag participatie ofwel inspraak bij ontwikkelingen in de fysieke ruimte (zo noemt een stedenbouwkundige alles om ons heen) van het moment dat alle optie nog open zijn. Deze werkwijze is overigens een verplicht uitgangspunt bij ontwikkelingen waarbij kans is op negatieve milieueffecten, vastgelegd in het Verdrag van Aarhus dat Nederland in 1998 ondertekende. Dit speelt in Rotterdam in vrijwel alle wijken en gebieden: zeer slechte luchtkwaliteit, zeer hoge waarden geluidhinder en een zorgelijke staat van de biodiversiteit. En daar komt de noodzakelijke klimaatadaptatie nog bij.

Wij steunen om deze reden het burgerinitiatief Lloydpark. Het tekort aan publiek groen en speelruimte in de omliggende wijken is zo groot dat dit de noodzakelijke compensatie biedt. Bovendien ligt het gebied buitendijks, wat betekent dat eigenaren richting en na 2050 sterk toenemende financiële en juridische risico’s lopen. En er is op termijn veel extra ruimte nodig voor het bergen van (zoet) water of nieuwe waterwerken. Buitendijks bouwen in Rotterdam is om meerdere reden een doodlopende weg.

Heeft u nieuwe informatie, of heeft u vragen, stuur een e-mail naar ja@rotterdamnatuurlijk.nl.