Schiehaven Noord

Schiehaven Noord

Update 22 september 2023: Op 19 september stuurde wethouder Zeegers een afdoeningsbrief naar de gemeenteraad. De initiatiefnemers van het burgerinitiatief constateerden dat de procedure niet wordt gevolgd en formuleerden een antwoord naar de gemeenteraad.

De gemeente heeft besloten de voorgenomen plannen met demping van 40 meter Schiehaven te annuleren. De reden die de gemeente daarvoor geeft is de financiële onhaalbaarheid en geeft daarnaast toe dat ten onrechte een procedure is gestart zonder inspraak van de omwonenden in Schiemond, Coolhaven Eiland en Lloydkwartier.

Daarnaast is er het burgerinitiatief ‘Lloydpark’. Dit burgerinitiatief pleit voor vergroening van het zwart bestrate deel. Meer informatie is hier te vinden. Het college heeft op 3 maart 2023 een tussenbericht (reactie) op het burgerinitiatief gegeven. Dit initiatief wordt unaniem gesteund door de wijkraad en is opgenomen in het wijkplan.

In het tussenbericht wordt de raad onjuist en onvolledig geïnformeerd. De voorzitter van stichting Rotterdam Natuurlijk!, tevens een van de initiatiefnemers van het burgerinitiatief, heeft de commissie BWB op 7 maart 2023 hierover ingelicht in een reactie.

Er wordt een start gemaakt met een nieuw proces waarbij participatie een centrale plek heeft. Hoe dit gaat uitwerken is nog te bezien. Het lijkt erop dat de gemeente randvoorwaarden stelt: 500 woningen en voor het eind van 2023 is een plan gereed. De gemeente heeft onder meer aan Stichting Rotterdam Natuurlijk! gevraagd of wij een rol voor onszelf zien in dit proces. Onder deze randvoorwaarden kunnen wij echter geen rol accepteren. Wij zullen het proces met grote aandacht volgen.

Zoals in onze stichtingsdoelen is vastgelegd willen wij eerst zien dat de gemeente de oogkleppen afzet en in kaart brengt welke gevolgen het toevoegen van 50.000 woningen heeft voor het milieu, de gezondheid van de Rotterdammers en de volhoudbaarheid van Rotterdam na 2050.

Ook zien wij graag participatie ofwel inspraak bij ontwikkelingen in de fysieke ruimte (zo noemt een stedenbouwkundige alles om ons heen) van het moment dat alle optie nog open zijn. Deze werkwijze is overigens een verplicht uitgangspunt bij ontwikkelingen waarbij kans is op negatieve milieueffecten, vastgelegd in het Verdrag van Aarhus dat Nederland in 1998 ondertekende. Dit speelt in Rotterdam in vrijwel alle wijken en gebieden: zeer slechte luchtkwaliteit, zeer hoge waarden geluidhinder en een zorgelijke staat van de biodiversiteit. En daar komt de noodzakelijke klimaatadaptatie nog bij.

Wij steunen om deze reden het burgerinitiatief Lloydpark. Het tekort aan publiek groen en speelruimte in de omliggende wijken is zo groot dat dit de noodzakelijke compensatie biedt. Bovendien ligt het gebied buitendijks, wat betekent dat eigenaren richting en na 2050 sterk toenemende financiële en juridische risico’s lopen. En er is op termijn veel extra ruimte nodig voor het bergen van (zoet) water of nieuwe waterwerken. Buitendijks bouwen in Rotterdam is om meerdere reden een doodlopende weg.

Heeft u nieuwe informatie, of heeft u vragen, stuur een e-mail naar ja@rotterdamnatuurlijk.nl.