Wetenschap

De reden dat wij als stichting bestaansrecht hebben is het grote gat tussen wat de wetenschappers zeggen over de toestand van de planeet en het handelen van de politici. Voor Rotterdam geldt dat wetenschappers ons vertellen dat meer steen, meer gebouwen en water dempen de klimaatadaptatie tegenwerkt en daarnaast geen bijdrage levert (negatief zelfs) aan de CO2-emissies doelen die zijn vastgelegd in de klimaatwet en het klimaatakkoord. Ook vertellen wetenschappers dat mensen ruimte en natuur nodig hebben voor een gezond en sociaal leven, en dat biodiversiteit, ook in de stad, van cruciaal belang is voor een voor de mens ‘volhoudbare’ toekomst.

Hoe dit gat tussen wetenschap en beleid ontstaat wordt uitgelegd in dit artikel dat door de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW) is gepubliceerd. Samenvattend komt het er op neer dat er bijna nooit wetenschappers aan de onderhandelingstafels zitten om (de moeilijke) vragen te stellen. Wetenschappers staan vrijwel altijd aan de zijlijn, daardoor worden besluiten teveel op aannames, wensdenken en meningen gebaseerd. Stichting Rotterdam Natuurlijk! wil bijdragen aan een structureel hogere kwaliteit besluitvorming door wetenschappers en politici samen met burgers aan tafel uit te nodigen.

Op deze pagina zetten we de laatste wetenschappelijke bronnen op een rij.

Scienceguide (TU Twente):
Publiek-private klimaatwetenschappelijke samenwerking met de fossiele industrie

Rotterdams eigen rapporten (lees deze in ieder geval!):
ROER (milieueffectrapport)
ROER addendum
Hittestress in Rotterdam

De Rekenkamer Rotterdam publiceerde twee rapporten die de raad naast zich neerlegde:
Werken onder druk, over oneigenlijke politieke en bestuurlijke werkdruk bij de ambtenaren
Publieke waarden in de knel, over gevolgen van de overmoed van de gemeenteraad

Universiteit van Utrecht:
Tim Bleeker over de zaak Urgenda en de zaak van Milieudefensie tegen Shell
Wat doet het Nederlandse laagland bij 2 to 5 meter zeespiegelstijging?

Commissie MER:
Advies over de eerste omgevingsvisie (NRD)
Advies over de herziening van de omgevingsvisie (Oostflank)

Zuid Hollandse wetenschap:
Gevoeligheidsanalyse van de Omgevingsvisie
Tussenrapportage in 2021

De universiteit van Wageningen is van wereldtop:
Advies uit 2011 om veel en grootschalig groen toe te voegen tegen de hitte
Onderzoek met TNO naar hitte-eiland effect en maatregelen
Factsheets klimaat en temperatuur, waterhuishouding, luchtkwaliteit en biodiversiteit
Onderzoek en resultaten
De waarde van groen in Amsterdam uitgerekend

Wetenschappelijke raad voor regeringsbeleid (WRR):
Rechtvaardigheid in klimaatschade. Over de verdeling van klimaatkosten.

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli):
Recht op Groen deel 1 (2005)
Recht op Groen deel 2 (2005)
Natuurinclusief (17 jaar later: wat is er gedaan met “Recht op Groen”?)

Atlas leefomgeving:
Check je plek

Samenwerking van meerdere Nederlandse universiteiten en instituten:
De klimaatschadeschatter
Klimaateffectatlas

DCMR (*onafhankelijkheid niet geborgd door wethouder in bestuur):
Klimaatrapport 2021
CO2 monitor 2021
Geluidhinder in de regio

KNMI:
Klimaatsignaal 2021
Klimaatscenario’s 2023

Deltaprogramma Nederland:
Deltacommissaris Peter Glas
Zeespiegelstijging: mogelijke maatregelen
Vijf mogelijke toekomststrategieën voor de Nederlandse Delta
Op waterbasis: nu anticiperen op verre toekomst

RIVM:
Effectrapport Nota Ruimte als reactie op de Nota Ruimte 2004
Stikstof uitleg
Klimaatverandering in stedelijk gebied
Bodemkwaliteit in stedelijk gebied

IPCC:
Klimaatrapport augustus 2021
Klimaatrapport februari 2022

Johan Rockström en collega’s:
Planetaire grenzen

World Economic Forum:
Global Risk Report 2022
Global Risk Report 2023

CO2 uitstoot en economische groei:
Voor Nederland is er een ontkoppeling zichtbaar, maar de CO2 uitstoot zelf daalt niet
De vraag is of dit teniet wordt gedaan door productie elders

CBS:
Monitor Brede Welvaart
Uitleg hoge prijzen van koopwoningen (wooncrisis)
Aantal gereguleerde huurwoningen daalt
Aantal transformaties in 2021 van niet-woningen naar woningen in Rotterdam: 405

Wetenschappelijk magazine Nature:
Laagbouw en middelhoogbouw versus hoogbouw: bevolkingsdichtheid en CO2 uitstoot

NASA:
Temperatuurverloop afgelopen eeuw
Zeespiegel voorspellingen in verschillende scenario’s