Monitoring

Hier is ruimte voor feiten, cijfers en rapporten die door de overheid, met name gemeente Rotterdam, worden gemaakt. Inclusief documenten van Stadsontwikkeling, het project management bureau, bestemmingsplannen, bezwaarprocedures en zienswijzen. We proberen alles zo transparant en inzichtelijk mogelijk te maken. Heb je nog aanvullende informatie, stuur een mailtje naar ja@rotterdamnatuurlijk.nl.

Ook worden hier de meest recente WOB-gerelateerde documenten gearchiveerd.

Buitendijks beleid inzake overstromingsrisico’s:
Rotterdam is een kwetsbare delta, zo bevestigt ook de deltacommissaris. Gebiedsontwikkeling wordt alleen gedaan als er voldoende waterveiligheid is voor de komende decennia. In het beleid herijking uitgiftepeil 2018 wordt voor buitendijkse gebieden een inschatting gemaakt. Dit document dateert uit begin 2018 terwijl in 2021 en 2022 door IPCC werd vastgestelde dat de verwachte zeespiegelstijging veel sneller gaat dan eerder geprognosticeerd. Stadsontwikkeling weigert deze nieuwe gegevens in de beoordeling mee te nemen en geeft buitendijkse grond nog steeds uit, zich beroepend op de herijking uit januari 2018. Hiermee zou aan het wettelijk kader worden voldaan. Wat vind jij? Is dit behoorlijk bestuur?

CO2 uitstoot
Rotterdam wil in 2030 49,6% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Landbouw, zeevaart en luchtvaart worden niet meegeteld. Wij vinden de berekeningen en aannames onduidelijk in de rapportage en prognoses uit het DCMR rapport. We kunnen in ieder geval de conclusie trekken dat er geen enkele aanleiding is om te verwachten dat de doelen voor 2030 met huidig beleid worden gehaald. De uitstoot voor de bebouwde omgeving neemt zelfs toe tijdens deze collegeperiode. De tol van alle (hoog)bouw en andere gebiedsontwikkelingen. Uitgelicht uit het rapport:

De verwachte CO2 uitstoot in 2021 is nauwelijks lager dan in 2017

Inmiddels (eindelijk) is het rapport voor 2021 gepubliceerd. Onze voorspellingen komen uit helaas.

Dit is wat ook het IPCC vaststelt: de snelheid waarmee de reductie wordt gerealiseerd is laag. Het gaat helemaal niet goed!

Er is een enorme restopgave, het doel gaat niet worden gehaald.

Stikstof dioxide (NO2)
Stikstofdioxide komt vrij bij het verbranden van fossiele brandstoffen. Het is tegenwoordig mogelijk om vanuit de ruimte te meten hoeveel stikstofdioxiden er in een “kolom” lucht zit. Een totaal is dat. KNMI legt uit hoe deze gegevens worden gecombineerd met metingen aan de grond om tot uitstoot en depositie cijfers te komen. Je ziet dat boven Rotterdam een heel hoge concentratie NO2 in de lucht zit. Net als boven Den Haag bijvoorbeeld. De oorzaak is de dichtheid van de bebouwde omgeving en alle auto’s, scheepvaart en verbranding van gas. Ook industrie stoot veel NO2 uit. Er is ook een tweewekelijks beeld beschikbaar via een portaal van de ESA. Je kunt via deze beelden goed zien dat er in de winter enorm veel meer gas wordt gebruikt.

Beeld van de KNMI website

Geluidhinder
Geluidhinder heeft een belangrijke relatie met gezondheid. Daarom is er een afspraak in Nederland om het geluidsniveau op een gevel van een woongebouw binnen de bebouwde kom niet hoger te laten zijn dan 48dB. Op deze waarde heeft de geluidhinder al negatief effect op de gezondheid.

In sommige gevallen kan B&W besluiten de norm te verhogen. Hier moet dan een afweging gemaakt worden. De gezondheid van de mensen die op deze locatie gaat wonen loopt grotere risico’s. De verhoging kan maximaal 63dB voor nieuwbouw.

Rotterdam neemt veel besluiten tot het hanteren van een hogere waarde bij bestemmingsplannen. Hoe vaak is opgevraagd en zal hier geplaatst worden zodra dit antwoord binnen is.

Meer informatie vind je op de website van de overheid. Het VROM heeft een inspectie uitgevoerd. De conclusies en aanbevelingen staan in dit rapport. Het is niet duidelijk op welke manier de aanbevelingen zijn opgenomen in richtlijn binnen Stadsontwikkeling Rotterdam. Het lijkt erop dat in Rotterdam de verhoogde waarde als uitgangspunt wordt genomen bij gebiedsontwikkeling. De vraag is of dit wenselijk is en of bewoners zich hiervan bewust zijn.

Hitte, biodiveristeit en welzijn?
Alleen voor CO2 is een concrete doelstelling. Voor de gevolgen van de opwarming van de aarde, de zeespiegelstijging (waterveiligheid), stikstof, hitte, welzijn (gezondheid) en weersextremen, zijn geen doelen of kaders gedefinieerd. Het Rotterdams Weerwoord is in het leven geroepen om het publiek aan het denken te zetten, maar de bestuurders kijken elders lijkt: nieuw beleid komt er niet.

Bij gebiedsontwikkeling worden alleen adviezen gegeven, of blijven zelfs die achterwege. Hierdoor blijft alleen het wettelijk kader over. En daar hebben de inwoners van Rotterdam werkelijk niets aan. De stedelijke verdichting is een doel op zich geworden. Zelfs de parken, de natura2000 gebieden van Rotterdam, moeten er voor wijken. Lees hier de reactie van wethouder Kurvers op de vragen van PvdD raadslid R. van der Velden. Het college geeft dus expliciet aan het Manifest Bouwen voor Natuur niet te ondertekenen.

De klimaatopgaven volgens Rotterdams Weerwoord:
Ons valt op dat het Rotterdams Weerwoord ons een realistisch (en ernstig bedreigend) toekomstbeeld geeft, maar dat wel de stedelijke verdichtingsopgave overeind blijft en de conclusies daardoor de plank mis slaan. Ook is er geen aandacht voor snel terugdringen van de CO2 uitstoot, bijvoorbeeld door niets meer te bouwen, maar alleen te “verdunnen” en de beschikbare vierkante meters te herverdelen. Hoe lees jij dit document?

ROER en MER Zuid Holland
Zie ook de rapporten ROER en MER van de omgevingsvisie Zuid Holland op de wetenschap pagina. Hierin worden veel meer doelen dan CO2 uitstoot meegewogen. Het is enorm teleurstellend dat deze analyses van gevolgen van huidig beleid niet door het college worden opgepakt. Kun je hier nog spreken van behoorlijk bestuur?

Wat doet Rotterdam?
Als je wilt weten wat je kunt verwachten van het bestuur, de begroting en wat er gelukt is, kijk dan op de pagina die het gemeentebestuur daarvoor heeft ingericht. Ons valt op dat er heel weinig, ook voor 2022, klimaat en milieudoelen zijn. Terwijl volgens het WEF Global Risk report de top 3 middellange termijn bedreiging van de wereld klimaat, de snelheid van ons aanpassen en verliezen van biodiversiteit zijn.
Voor bouwinitiatieven hanteert Rotterdam vuistregels. Ook hier worden geen concrete toetsingskaders gegeven voor omgevingswaarden en CO2 uitstoot. Is het gek dat de leefomgeving in Rotterdam in sneltreinvaart achteruit gaat?

Omgevingswaarden
Op de website “Staat van Rijnmond” kun je zien hoe onze regio “scoort” op milieu en klimaat omgevingswaarden. De gegevens zijn nog beperkt maar dit is een enorme vooruitgang t.o.v. geen monitoring natuurlijk. Ook interessant: De klimaat-effect-atlas. Een dynamische kaart van Nederland waarop je de invloed van klimaatverandering kunt zien bij een laag en een hoog verander scenario. En bekijk waar in Rotterdam de leefomgeving de beste waarden heeft. Schrik niet van de cijfers! En dan zijn dit nog cijfers van 2020, een relatief “schoon” jaar vanwege alle corona maatregelen.

Hoeveelheid groen
Er is helaas geen volledige bron die per buurt of wijk een inzicht geeft in de hoeveelheid groen en wat de kwaliteit hiervan is. Wel is er een goede kaart van alle bomen in Nederland te vinden op het boomregister. Ook Rotterdam is goed in beeld. Zoek je eigen wijk maar eens op. Een andere plek waar informatie over groen te vinden is: check je plek. Ook hitte kun je hier zien.

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) adviseert al sinds 2005 om 75m2 groen per woning aan te houden in stedelijke gebieden. In het Lloydkwartier is dit 9.5m2 groen per woning (het gras meegeteld). Dit is een enorm verschil. Reken het eens uit voor je eigen wijk en stuur het resultaat naar ja@rotterdamnatuurlijk.nl.

De Rekenkamer van Rotterdam vindt het gebrek aan zicht op de hoeveelheid groen een zorg en start een onderzoek, mogelijk geïnspireerd door de Rekenkamer van Amsterdam. Hopelijk kunnen we hier snel de eerste resultaten van zien.

Hittekaarten met gevoelstemperatuur
Voor het leven in de stad is de omgevingsfactor “hitte” het meest bedreigend, vooral voor kinderen, ouderen en mensen met een verminderde gezondheid, maar ook dieren en planten worden bedreigd. In stedelijk gebied ontstaat het zogenaamde “hitte-eiland”. In de stad is het op sommige dagen 8-10°C warmer dan in het omliggende landelijke gebied. De Universiteit van Wageningen (WUR) ziet een directe relatie tussen bevolkingsdichtheid en temperatuur. De omvang van het stedelijke gebied heeft nauwelijks invloed.

Bij het ontstaan van hittestress is de gevoelstemperatuur de bepalende factor. Vanaf 23°C gevoelstemperatuur kunnen mensen hittestress ervaren. Op deze pagina van de klimaatatlas wordt uitgelegd wat met gevoelstemperatuur wordt bedoeld en hoe deze op straat niveau “nu” en in 2050 zal zijn als de temperatuurstijging wereldwijd niet worden afgeremd (dat gebeurt niet namelijk).

Er is ook nog een hittekaart van “BOOT” die als referentie kan dienen. Zij hebben een eigen interpretatie van de gegevens gemaakt en bieden ook advies aan. Misschien iets voor Stadsontwikkeling om kennis te maken?

Leegstand
Het CBS houdt bij welke “verblijfsruimten” waar leeg staan. Dit wordt zichtbaar gemaakt in een dashboard. Zo kun je eenvoudig zien dat in 2021 de woningleegstand 4% is. In het AD stond eerder in 2022 dat onder de huurwoningen vanaf €1.250,- de leegstand zelfs 8% is.

Raadsinformatie
Het kan een gewoonte zijn: iedere ochtend even de binnengekomen stukken van de gemeenteraad bekijken. Wat staat er op de agenda? Wie vraagt wat en wie geeft de antwoorden? Weet wat er speelt!