Het Groen in Rotterdam

Het Groen in Rotterdam

Stichting Rotterdam Natuurlijk! doet mee met de VOORbeeld verkiezing 2024. Deze verkiezing wordt elke twee jaar georganiseerd door VOOR, een netwerk organisatie die leiders en organisaties verbindt die een positieve impact op de samenleving willen maken. Voor deze verkiezing stelt VOOR 10% van de jaaromzet beschikbaar. Een geweldig gebaar met enorme impact. We dragen alle plannen een warm hart toe maar doen zelf wel mee om te winnen!

Wij doen mee met de verkiezing om een aantal grote stappen te kunnen zetten in het realiseren van onze doelstellingen: meer ruimte voor natuur en water en daarmee voor de Rotterdammers, voor een gezonde leefomgeving! We hechten daarbij grote waarde aan een transparante, doelmatige overheid en een goede samenwerking tussen burgers en overheid: burgers hebben vanaf het allereerste moment inspraak bij gebiedsplannen. Naast zorgen voor een gezonde leefomgeving willen we Rotterdam stevig aanmoedigen om aan de doelstellingen in de klimaatwet te voldoen.

Hoe doen we dit? Kort gezegd via drie sporen: kennis ontsluiten richting met name raadsleden en journalisten, debat organiseren en de urgentie voor bestuurders flink verhogen door de rechter erbij te betrekken. Alle details lees je op de VOORbeeld verkiezingspagina.

Kennis ontsluiten, debat organiseren en de urgentie juridisch verhogen

We hebben veel stemmen nodig omdat alleen de 15 plannen met de meeste stemmen via een jury oordeel kunnen winnen. Wij vragen je op ons te stemmen en je (Rotterdamse) familie, vrienden en collega’s uit te nodigen om ook op ons te stemmen! Mensen buiten Rotterdam hebben kunnen natuurlijk ook 10 stemmen op ons uitbrengen: wat wij met het geld bereiken in Rotterdam is met slechts kleine aanpassingen ook in andere steden en dorpen inpasbaar.

Hoe kun je stemmen?

Het stemmen werkt als volgt:

  1. ga naar de stempagina op de website van VOOR (staat vanaf 3 juni online/actief)
  2. je voert daar je 06-nummer* in in het daarvoor bestemde veldje
  3. je ontvangt een sms op je telefoon met een unieke stemcode
  4. deze code voer je in op de stempagina
  5. daarna ben je ingelogd en kan je (alle) 10 punten geven aan Het Groen in Rotterdam!
  6. na het geven van je punten bevestig je deze en ben je klaar.

*de 06-nummers worden tijdens de stemronde tijdelijk opgeslagen (om dubbel stemmen te voorkomen) en daarna gelijk verwijderd. Om stemfraude te voorkomen kan er alleen met Nederlandse 06 nummers gestemd worden.

Deskundigen gezocht

Voor het uitvoeren van “Het Groen in Rotterdam” willen we graag in contact treden met deskundigen en juristen die ons willen helpen. Neem s.v.p. contact met ons op via ja@rotterdamnatuurlijk.nl als je meent dat je voor ons plan van (grote) waarde kunt zijn.

Wil jij helpen bij het verzamelen van stemmen, of wil actief worden in stichting Rotterdam Natuurlijk! We zoeken nog drie bestuursleden en daarnaast vrijwilligers die een passie hebben voor het behouden en verbeteren van een gezonde leefomgeving, het halen van klimaatdoelen en het borgen van inspraak.

Onze bronnen

Voor onze bronnen kijken wij nadrukkelijk ook naar onderzoeken en publicaties uit de tijd dat VROM nog bestond. De leefomgeving was destijds integraal onderdeel van landelijke kaders voor gebiedsontwikkeling. Zoals bijvoorbeeld de richtlijn om minimaal 75m2 groen per woning binnen 500m en 400m2 groen per woning binnen 5km aan te houden bij verstedelijking.

Deze minimale uitgangspunten zijn zorgvuldig onderbouwd en zorgen voor voldoende makkelijk bereikbaar groen, zowel in de buurt als verder weg. Dit is belangrijk voor de recreatie en de biodiversiteit, al speelde biodiversiteit en klimaatadaptatie toen nog een wat kleinere rol dan nu.

Met het verdwijnen van VROM werden tegelijk de provincies en gemeenten verantwoordelijk voor het zorgdragen voor een gezonde leefomgeving. Zij hadden echter niet de juiste kennis en ook niet de juridische middelen om de gezonde leefomgeving als vereiste af te dwingen bij gebiedsontwikkeling. Dit alles heeft bijgedragen aan de huidige situatie waarin marktpartijen in belangrijke mate bepalen waar en hoe gebiedsontwikkeling plaatsvinden, en de lokale overheid slechts kan volgen en faciliteren. Wij pakken de draad daar op waar het leefomgevingsbeleid een centrale rol speelde.

Leefomgeving:

De publicaties over de planetaire grenzen brengen alle perspectieven op onze voorgaande, huidige en toekomstige leefomgeving samen

Effectrapport Nota Ruimte 2004 (RIVM)

Recht op Groen (Rli 2005):
Recht op Groen deel 1
Recht op Groen deel 2
Natuurinclusief (17 jaar later: wat is er gedaan met “Recht op Groen”?)

Hitte in de stad (2011):
Advies uit 2011 om veel en grootschalig groen toe te voegen tegen de hitte
Onderzoek met TNO naar hitte-eiland effect en maatregelen
Hittestress in Rotterdam

KNMI heeft in 2023 nieuwe klimaatscenario’s gepubliceerd

Systeemfalen in het leefomgevingsbeleid (Rli)

Commissie m.e.r. heeft meermaals geadviseerd over Rotterdamse plannen

Meer bronnen zijn te vinden op de pagina wetenschap.

Wetten en verdragen

Van belang is de Europese Richtlijn voor milieu effect rapportages (m.e.r.)
Het Verdrag van Aarhus gaat over het recht op milieu-informatie en inspraak vanaf “alle opties open”
Het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)
Het Urgenda Arrest toont aan dat de zorgplicht van de overheid voor het voldoen aan het EVRM zwaar weegt