Dempen 8 hectare Rijnhaven

Gisteren kwam er een persbericht vanuit het stadhuis: het dempen van de Rijnhaven is gestart. Moeten we hier blij van worden? In “oud” denken zeer waarschijnlijk wel.

Echter, deze 8 hectare oppervlakte water hebben we juist de komende decennia nodig om de gevolgen van klimaatverandering te kunnen weerstaan.

Het college hanteert zoals elders op deze website wordt uitgelegd het wettelijk kader voor gebiedsontwikkeling. En binnen dit kader lijkt het zinvol (én mogelijk) om voor miljoenen euro’s buitendijks land “bij te maken”. Of dit een verstandige investering is voor de middellange termijn doet niet ter zake. Een aantal gevolgen van deze transformatie van water naar land:

  1. De werkzaamheden stoten een enorme hoeveelheid broeikasgassen (vooral CO2) en stikstof uit.
  2. Het gebied wordt gemiddeld warmer omdat er minder water en dus minder verdamping is.
  3. De geplande woningbouw zorgt voor nog meer CO2 en stikstof uitstoot, zeker met de plannen voor hoogbouw (zie elders op de website)
  4. De hele ontwikkeling draagt verder bij aan het hitte eiland effect van Rotterdam
  5. Door voortschrijdend inzicht t.a.v. waterveiligheid kan deze forse investering in buitendijks gebied “waardeloos” worden voor verdere ontwikkeling.
  6. Het zand wordt gewonnen in een “winput” ergens in zee. Waar is dat en wat zijn daar de ecologische gevolgen?
  7. Wat betekent deze zandverplaatsing en later nog intensiever grondgebruik (bebouwen) voor de kwaliteit van het oppervlaktewater?

De gemeente doet voorkomen alsof er geen grenzen zijn aan het maakbare. Maar als je vanuit de planetaire grenzen redeneert is het niet meer mogelijk om “bebouwde omgeving”, verantwoordelijk voor bijna 40% van de CO2 uitstoot, toe te voegen aan de planeet. En dempen voegt nog eens een forse ecologische schade toe.

Helemaal stoppen is echter voor ons kapitalistische systeem een te grote stap (we gaan immers uit van oneindige groei), maar deze ontwikkeling van de Rijnhaven staat haaks op verstandig en intelligent beleid met de kennis van alle klimaat- en milieurapporten.

En dan noemt Rotterdam zich koploper op klimaat- en milieugebied?

Daarnaast kun je je afvragen of ontwikkelingen van deze categorie voldoen aan de beginselen van behoorlijk bestuur. Zorgvuldigheid en motivering kennen slechts één perspectief lijkt het en dat is woningbouw.

Leave a Reply

Your email address will not be published.