Kamerbrief reactie advies Deltacommissaris

Op 24 mei 2022 stuurden minister de Jonge (Volkshuisvesting) en minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) een brief aan de kamer met een reactie op het advies van Deltacommissaris Peter Glas over klimaatadapatie en woningbouw.

In deze brief wordt duidelijk dat het kabinet de meeste adviezen overneemt en tot beleid maakt (of wil maken). Dat wil dus zeggen dat alle geplande woningbouw in kwetsbare gebieden opnieuw moet worden bekeken en beoordeeld op lange termijn kosten en risico’s ten aanzien van de gevolgen van klimaatverandering, zijnde zeespiegelstijging, overstroming, hitte, droogte en bodemdaling.

De vraag is wat dit betekent voor het verdichtingsbeleid van de gemeente Rotterdam. Rotterdam valt immers vrijwel geheel in het “kwetsbare gebied” volgens de maatstaven van de Deltacommissaris. Zeker de buitendijkse gebieden, die onbeschermd zijn, gelden als gebieden met een hoog risicoprofiel, maar ook de lage binnendijkse delen van Rotterdam zijn erg kwetsbaar voor teveel én te weinig water op de langere termijn.

Ook benoemt deze brief de noodzaak om ruimte te maken en te houden voor toekomstige waterwerken als dijkversterkingen en waterkeringen.

Kamerbrief Groen in de stad

Deze brief kun je vanuit het perspectief “stedelijke verdichting” niet los zien van een brief die vorig jaar is verstuurd door minister Schouten over Groen in de stad. In deze brief wordt gesproken over beleid voor het definiëren van groen in de de stad via een “groennorm” en een “basiskwaliteit natuur”. Na deze brief werd het helaas redelijk stil op dit onderwerp. Het is te hopen dat de reactie op de adviezen van de Deltacommissaris ook de brief “Groen in de stad” weer boven op de stapel terugbrengt.

Recht op Groen

Als je dit combineert met het nog altijd actuele advies van de Raad voor de leefomgeving en Infrastructuur “Recht op Groen” dan zou je kunnen verwachten dat het nieuwe college van Rotterdam klimaat, natuur en biodiversiteit de hoogste prioriteit gaat geven en dit een ankerpunt in de omgevingsvisie gaat maken en de 75m2 groen(norm) per woning wordt ingevuld volgens richtlijnen uit de basiskwaliteit natuur. Dit lijkt een grote stap, maar de rapporten en adviezen liggen er allemaal (veel al meer dan 15 jaar!). Het is een kwestie van politieke wil om dit ook echt te gaan doen.

De verdichting gaat dan van tafel en wordt vergroening, volledig in lijn met de berekeningen en adviezen van Rli en de deltacommissaris. Dit zal niet alleen direct verbetering van de leefbaarheid en gezondheid in de stad opleveren, maar ook de ambities voor CO2 uitstoot van de bebouwde omgeving een stuk realistischer maken.

Deze trendbreuk met het huidige beleid zou de zorgen van de omgevingsanalyses van ROER en MER Zuid Holland (zie pagina wetenschap) kunnen wegnemen. We hebben geen tijd te verliezen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.