Raadsleden rondom de Schiehaven

Raadsleden rondom de Schiehaven

Op vrijdag 13 mei 2022 ontvingen buurtbewoners uit het Lloydkwartier een 13-tal raadsleden (Leefbaar Rotterdam, D66, Groenlinks, PvdA, PvdD, SP, 50PLUS, VOLT en Christen Unie), en fractiemedewerkers om hen een rondje door de wijk op Segways aan te bieden, met veel dank aan Christoffel Wielders van Segway tour Rotterdam. Ook was er iemand van Open Rotterdam aanwezig om een item te maken. Vertrek en aankomst was bij de kas van Tuin op de Pier.

Doel was om kennis te maken met de nieuwe “lichting” raadsleden en hen te laten zien op welke manier Stadsontwikkeling de wijk graag verder wil ontwikkelen en waarom dat geen goed idee is.

In juni 2021 presenteerde zij een plan “Schiehaven Noord”, waarbij 1000 woningen moeten worden toegevoegd. Om dit mogelijk te maken zou een derde van de Schiehaven moeten worden gedempt. Dat er ook een “plan A” was, zonder demping, werd niet genoemd en werd pas bekend na een WOB verzoek.

Afgelopen maand waren er nog informatiebijeenkomsten maar aan het plan was niets gewijzigd, en ook waren de meest basale vragen over groen, verkeer, hitte, drukte en historische waarde niet beantwoord.

Tijdens de rondleiding op de Segways waren verschillende stops gepland om te spreken over de zorgen van bewoners en de waarschuwingen van wetenschappers. Hier wordt in de plannen helemaal geen rekening mee gehouden. Waar hebben we het over:

 1. Het ontbreken van participatie in het hele proces. Het plan werd als definitief plan getekend terwijl er nog geen stedenbouwkundig plan is, geen collegebesluit, geen bestemmingsplan en geen raadsbesluit. Geen transparantie over een plan A zonder demping. Bewoners ervaren dit als zeer aanmatigend. Voldoet dit aan de beginselen van behoorlijk bestuur?
 2. Het reeds bestaande grote tekort aan groen in het Lloydkwartier (9,5m2 per woningen) volgens de normen die de overheid al sinds 2005 aan zichzelf adviseert (75 m2 per woning) in het rapport “Recht op Groen” en dit jaar nog eens benadrukt in het rapport “Natuurinclusief Nederland”.
 3. De cultuurhistorische waarde van de Schiehaven als enige (oude) Zeehaven in de stad en het open Scheepvaart karakter dat er nu nog heerst. Dempen en een betonnen “massief” op de Noordoever laat niets van dit beeld en herkenningspunten over.
 4. Het belang van behoud van ruimte voor (zoet) water voor overbruggen van droogteperioden en bergen van overtollig water. Door het dempen van eenderde deel van de Schiehaven gaat een watercapaciteit van 72.000 m3 verloren.
 5. De toenemende snelheid waarmee de zeespiegel stijgt, waardoor de verwachting is dat de zeespiegel in 2100 ruim 1 meter hoger staat dan nu. Dit betekent dat er al op korte termijn rigoureuze besluiten moeten worden genomen over de toekomst van buitendijkse gebieden als het Lloydkwartier en Schiemond.
 6. De hittestress in het gebied, ondanks de aanwezigheid van water. De zwarte bestrating en vele donkere gebouwen, samen met de afwezigheid van substantieel groen, zorgen in dit hele gebied (ook de Mullerpier) voor een zinderende hitte op zonnige dagen in het voorjaar en vooral zomer. Het smaller maken van de Schiehaven zal het probleem van hittestress verder verergeren.
 7. De sociale functie van de sportvelden, door alle wijken rondom intensief gebruikt, zelfs ver daarbuiten, als “uitlaatklep” voor jongeren en ontmoetingsplaats voor jong en oud. Mensen hebben ruimte nodig voor een overlastvrij functioneren.
 8. De cultuurhistorische waarde van het hele gebied rondom de Schiehaven: Looiershof, Oceaanhuis (Stokvisgebouw), de Westzeedijk zelf als langgerekte ader. Er is een cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd, maar Stadsontwikkeling heeft een lijn om het plangebied getekend en neemt ook alleen dat mee in de planvorming, alsof er geen context is en geen andere
 9. De molenbiotoop rondom de molen van Delfshaven. Stadsontwikkeling heeft ontheffing bij de provincie aangevraagd om binnen de biotoop hoger te kunnen bouwen; dit levert 50 woningen op, van welk type/prijs is niet duidelijk. Wat is de reden dat dit nu al wordt aangevraagd, voordat er sprake is van een stedenbouwkundig plan?
 10. Het mobiliteitsvraagstuk. Hoe kunnen alle auto’s die erbij komen het gebied in en uit. Er is nu al bijna dagelijks een infarct. 1000 nieuwe woningen, samen met de 400 die al zijn vergund, lijdt tot pure ellende. Bij vragen op een informatieavond blijkt dat Stadsontwikkeling hiernaar geen onderzoek heeft gedaan. Dit speelt overigens niet alleen hier. In de hele stad worden gebouwen MET parkeergarages nieuw gebouwd. Elk nieuw gebouw maakt het stadsinfarct erger, ten koste van natuur en gezondheid.
 11. Luchtkwaliteit: het is al beroerd in het gebied, met gemiddelden die weliswaar net binnen de Europese normen blijven (als er geen Scheepvaart wordt meegeteld), maar de WHO hanteert veel schonere lucht als norm voor een gezonde leefomgeving. Daar zitten we in heel Rotterdam ver boven, maar in het Lloydkwartier nog eens flink extra vanwege de vaarweg en aangemeerde schepen.

De rondleiding eindigde met een gezamenlijke lunch in Tuin op de Pier. Hier werd nog wat nagepraat en werd ook een burgerinitiatief van de bewoners geïntroduceerd: Lloypark, een volledige vergroening van het huidige Multiplein en omgeving richting west. Zie www.lloydpark.nl.

Ruimte voor natuur en de mensen.

De raadsleden tonen begrip voor de situatie en stellen voor om goed contact te houden over de plannen van Stadsontwikkeling en de gevolgen voor natuur, water, leefbaarheid en klimaat. Voor de organisatie en omwonenden is dit een fijne en werkbare afspraak.

Tuin op de Pier

Aansluitend was er een “meet en greet” met bewoners van de Lloydpier, Schiecentrale, Looiershof en de Herder. Hierbij sloot ook Wijkraadslid Renske van der Heide aan.

De organisatie wil Segway Tour Rotterdam, de VBBL en stichting Rotterdam Natuurlijk heel erg bedanken voor alle hulp en het mogelijk maken van deze leuke en nuttige toer door het gebied rondom de Schiehaven!

Aanvullend hoopt stichting Rotterdam Natuurlijk! dat de raadsleden nieuwsgierig zijn en blijven naar de antwoorden op de volgende vragen:

 1. Hoe is het besluit tot het bouwen van 50.000 woningen (Barendrecht telt er nog geen 20.000) binnen de stad tot stand gekomen?
 2. Wie zijn bij dit besluit betrokken, politici, burgers, wetenschappers? Wat zijn de uitgangspunten?
 3. Wat zijn wij als inwoners bereid daarvoor als wisselgeld te betalen (extra broeikasgassen, hitte, leefbaarheid, natuur, gezondheid)?
 4. Wat zijn de omgevingswaarden waaraan de stad nu moet voldoen om leefbaar te blijven voor volgende generaties?
 5. Wat betekent dit voor de plannen voor de fysieke ruimte?

Met de antwoorden in de hand kunnen kaders en normen voor gebiedsontwikkeling worden vastgesteld. Op de wetenschap pagina van deze website staan de rapporten en adviezen en richtlijnen voor groen en biodiversiteit van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur en de effect rapportages van de omgevingsvisies van Rotterdam en Zuid Holland.

Leave a Reply

Your email address will not be published.